آموزش کاشت نشاء در سیستم تولید گلخانه ای نشاء که بیشتر معمول است، سیستمی موفقیت آمیز است. تولید کنندگان گلخانه ای نشاء نسبت به تولید آن در فضای آزاد دارای مزایای زیر است:

  • تولید سریع تر و یکنواخت تر نسبت به تولید نشاء در فضای آزاد
  • مدیریت بهتر آبیاری و تغذیه
  • قابلیت نگهداری نشاء ها درگلخانه تا زمان مورد نیاز
  • استفاده بهینه و یکنواخت از فضای گلخانه به علت استفاده از ظروف کشت
  • قابلیت تولید گیاهانی سالم، ضخیم و با ارتفاع مناسب
  • توانایی استقرار بهتر نشاهای حاصله نسبت به نشاهای فضای آزاد
  • زودرسی نسبت به نشاهای فضای آزاد

از مهم ترین و اقتصادی ترین روش های تولید نشاء در شرایط گلخانه ای، تولید نشای توپی (پلاگ) است که در اینجا به تفصیل مورد بررسی قرار داده‌ایم.