نمایش 23 نتیحه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کود آهن ۱۳% محلول پاشی پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

110,000 تومان

کود آهن ۶% پرینوا کلات شده با EDDHA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

160,000 تومان

کود اوره فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

610,000 تومان

کود پتاسیم نیترات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

475,000 تومان

کود روی ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

115,000 تومان

کود سولفات پتاسیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

260,000 تومان

کود سولفات منیزیم پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

140,000 تومان

کود کامل NPK 10-52-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

550,000 تومان

کود کامل NPK 12-12-36 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

540,000 تومان

کود کامل NPK 13-40-13 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

620,000 تومان

کود کامل NPK 15-10-23+8CaO+TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

230,000 تومان

کود کامل NPK 18-18-18 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

510,000 تومان

کود کامل NPK 20-20-20 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

460,000 تومان

کود کامل NPK 30-10-10 + TE پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

330,000 تومان

کود کلسیم ۱۰% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

105,000 تومان

کود کلسیم آمونیوم نیترات گرانول پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

285,000 تومان

کود کلسیم نیترات تترا هیدرات کریستال پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

175,000 تومان

کود مس ۱۵% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

130,000 تومان

کود منگنز ۱۳% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

110,000 تومان

کود منیزیم ۶% پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

105,000 تومان

کود مونو آمونیوم فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

650,000 تومان

کود مونو پتاسیم فسفات پرینوا کیسه ۲۵ کیلوگرمی

700,000 تومان

کود میکرو کمپلکس پرینوا کلات شده با EDTA بسته بندی ۱ کیلوگرمی

115,000 تومان