گزارش بازدید از گلخانه،‌ باغات و مزرعه

گزارش بازدیدهای زمین کشاورزی، گلخانه، باغات توسط تیم متخصصان مشاوره کشاورزی آبان. رفع مسائل فنی، گیاه‌پزشکی، تغذیه و کوددهی گیاهان