تغدیه گیاهی ( کمبود عناصر غذایی )

تغذیه گیاهی ، قسمت آخر: کمبود مواد معدنی دخیل در واکنش های اکسیداسیون

کمبود مواد معدنی دخیل در واکنش های اکسیداسیون این گروه ، از پنج عنصر ریز مغذی از جمله فلزهای آهن، م...

ادامه مطلب

تغدیه گیاهی ( کمبود عناصر غذایی )

تغذیه گیاهی ، قسمت چهارم: کمبود مواد معدنی پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلر، روی و سدیم

کمبود مواد معدنی پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلر، روی و سدیم این گروه شامل برخی از شناخته شده ترین عناصر...

ادامه مطلب