نوع محصول آبیاری (لیتر در هکتار) محلول پاشی (لیتر درهکتار) زمان مصرف
صیفی جات ۱۰-۲۰ ۲-۳ در طول دوره رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصر مواد تشکیل دهنده واحد
۴ نیتروژن کل W/W
۴ فسفر محلول W/W
۵ پتاسیم محلول W/W
۳ فولویک اسید W/W
۰/۵ هیومیک اسید W/W
۲ آمینو اسید آزاد W/W
۱ روی محلول W/W
۰/۵ آهن محلول W/W
۱/۵ منگنز محلول W/W
۰/۵ کلسیم محلول W/W